Ronald Henss: Limerick 021 – St. Arnual

Limerick 021 – St. Arnual

© Ronald Henss

Ein Pfaffe aus St. Arnual
litt Pein und Not und Höllenqual.
In höchster Not
fleht‘ er zu Gott:
Oh Herr, stopp meinen Haarausfall!

***

Stichwörter:
Gedichte, Limerick, Ronald Henss, St. Arnual, Pfaffe, Haar, Haarausfall,